JIŽ NENÍ PLATNÉ | Epistémické přesvědčení studentů oboru informační studia a knihovnictví

Informační věda je věda o reprezentaci, prezentaci a recepci informace. V informační vědě epistémické přesvědčení, tedy přesvědčení o vzniku, struktuře a hodnotě našeho poznání, má vliv na to, jakým způsobem informaci definujeme a co od ní očekáváme.

Jiří Stodola

Informační věda je věda o reprezentaci, prezentaci a recepci informace. V informační vědě epistémické přesvědčení, tedy přesvědčení o vzniku, struktuře a hodnotě našeho poznání, má vliv na to, jakým způsobem informaci definujeme a co od ní očekáváme. V praxi je úkolem informačních pracovníků zprostředkovávat informace a tím se podílet na šíření poznání. To, co si o poznání jako takovém myslí, má nepochybně vliv na to, jakým způsobem s informacemi pracují. Cílem výzkumu je zjistit, s jakým převládajícím epistémickým přesvědčením přicházejí studenti studovat obor informační věda a knihovnictví a jak se v průběhu studia toto přesvědčení mění v závislosti na absolvovaných předmětech. Výsledky výzkumu budou analyzovány s ohledem na požadavky kladené na informační vědce a pracovníky.
 
Metody výzkumu
kvalitativní - polostrukturovaný rozhovor, analýza textů
 
Harmonogram výzkumu
  • informační příprava (rešerše a analýza literatury) 
  • definice základních pojmů, formulace hypotéz
  • tvorba metod
  • sběr a zpracování údajů
  • interpretace údajů
  • tvorba článku
Velikost výzkumného týmu
2 studenti
 
Garant výzkumu
PhDr. Jiří Stodola

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info