Knihovna Technického muzea

Součástí Technického muzea v Brně je i knihovna, která shromažďuje a uchovává knihovní fond se zaměřením (nejen) na historii a současnost vědy a techniky. Pro studenty KISKu nabízí pozici praktikant/stážista.

Knihovna TMB nabízí pozici praktikant/stážista.
Počet studentů: 1-2

 • Délka praxe standardně do 100 hodin za semestr (30, 40 nebo 100 hodin).
 • Stáž může být realizována i mimo semestr.
 • Student do knihovny pravidelně dochází.
 • Náplň práce: katalogizace knihovního fondu v AIKS Tritius, řazení knihovních jednotek ve skladu aj.

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky.

Jako muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou i metodickou a to především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.

 • Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních.Pořádá konference a přednášky.
 • Rozvíjí ediční činnost.
 • Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží.
 • Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti.
 • Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy.
 • Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací.
 • Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování, aj.

Součástí Technického muzea v Brně Knihovna Technického muzea v Brně, která shromažďuje a uchovává knihovní fond se zaměřením na:

 • encyklopedie
 • historii a současnost vědy a techniky (vztahující se k oborům, kterými se muzeum zabývá)
 • literaturu z teorie muzejní činnosti a její aplikace
 • naučné a jazykové slovníky
 • základní díla společensko-vědního charakteru

Knihovní fond je tvořen z:

 • CD nosičů
 • časopisů
 • filmů a videokazet
 • firemní literatury
 • fotomateriálů
 • knih
 • map
 • norem
 • plakátů

Orientaci ve fondu usnadňuje Automatizovaný informační knihovnický systém Tritius a lístkový jmenný a systematický katalog. Významnou součástí fondu je knihovna Obchodní a živnostenské komory, kterou muzeum získalo od svého předchůdce – Archivu pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce.

Knihovna Technického muzea v Brně je knihovnou prezenční.
Své knihovní fondy zpřístupňuje ve studovně a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Bez popisku

Kontaktní osoba:
Mgr. Jana Trubáková
tel. č. 541 421 450
e-mail: trubakova@tmbrno.cz

Web: http://www.technicalmuseum.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info