logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Výzkumný seminář / Epistémické přesvědčení studentů oboru informační studia a knihovnictví

Epistémické přesvědčení studentů oboru informační studia a knihovnictví

Informační věda je věda o reprezentaci, prezentaci a recepci informace. V informační vědě epistémické přesvědčení, tedy přesvědčení o vzniku, struktuře a hodnotě našeho poznání, má vliv na to, jakým způsobem informaci definujeme a co od ní očekáváme. V praxi je úkolem informačních pracovníků zprostředkovávat informace a tím se podílet na šíření poznání. To, co si o poznání jako takovém myslí, má nepochybně vliv na to, jakým způsobem s informacemi pracují. Cílem výzkumu je zjistit, s jakým převládajícím epistémickým přesvědčením přicházejí studenti studovat obor informační věda a knihovnictví a jak se v průběhu studia toto přesvědčení mění v závislosti na absolvovaných předmětech. Výsledky výzkumu budou analyzovány s ohledem na požadavky kladené na informační vědce a pracovníky.
 
Metody výzkumu
kvalitativní - polostrukturovaný rozhovor, analýza textů
 
Harmonogram výzkumu
Velikost výzkumného týmu
2 studenti
 
Garant výzkumu
PhDr. Jiří Stodola

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.