logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Výzkumný seminář

Výzkumný seminář (VIKBB54)

Aktuální nabídka - jaro 2018

Jiné instituce

Epistémické přesvědčení studentů oboru informační studia a knihovnictví
Výzkum fundraisingových příležitostí ve Zlínském kraji

Charakteristika předmětu

Výzkumný seminář probíhá formou zapojení do výzkumu probíhajícího pod vedením konkrétního garanta výzkumu (garanti výzkumu jsou typicky vyučující z KISK). Výzkumné projekty bývají typicky součástí rozsáhlejších výzkumných projektů. V rámci Výzkumného semináře se předpokládá zapojení do části výzkumu a výstup formou odborného textu, nejčastěji článku do odborného periodika.

Cíle předmětu

Cílem Výzkumného semináře je zvyšování výzkumných kompetencí studentů KISK. Student si v praxi osvojí následující dovednosti:

Rozsah

Desatero pro Výzkumný seminář

  1. Výzkumný seminář je předmět, v rámci kterého společně pracují vyučující a studující na společném výzkumném projektu. 
  2. Za výzkumný projekt je zodpovědný vedoucí výzkumu, který definuje cíl výzkumu, počet volných studentských míst, metodologii i výstupy z kurzu. Všechny tyto parametry výzkumu vypíše a zveřejní do začátku semestru na stránkách http://jobbox.knihovna.cz.
  3. V průběhu semestru studující pracují společně s vedoucím, intenzitu společných setkávání a komunikace stanovují výzkumné týmy individuálně.
  4. Studenti/ky se mohou přihlašovat do Výzkumného semináře, přičemž se předpokládá, že předem kontaktují vedoucí(ho) výzkumného projektu, který si vybrali. S ní(m) se domluví na hodinové dotaci Výzkumného semináře a s tím souvisejícím počtem kreditů za seminář.
  5. Ve chvíli, kdy se student/ka domluví s vyučující(m), zažádá si o souhlas se zapsáním předmětu. 
  6. V rámci Výzkumného semináře probíhají i setkání v průběhu semestru. Účelem setkání je sdílení informací o průběhu výzkumů, průběžná kontrola plnění výzkumu a konzultace vhodnosti zvolené metodologie, nástrojů atd. Na základě setkání mohou být ještě domluveny individuální konzultace s interními i externími oponenty a konzultanty výzkumu. 
  7. Výstupem z Výzkumného semináře jsou typicky publikace v odborných časopisech či účast na odborné konferenci s odborným příspěvkem. 
  8. Studující primárně komunikují s vedoucím výzkumného projektu, pro případné konzultace je jim k dispozici koordinátorka předmětu. Výkon studujících v průběhu semestru hodnotí vedoucí výzkumu.
  9. V průběhu semestru je možné domluvit doplňková školení či konzultace s externisty (po domluvě s vedoucím projektu a koordinátorkou kurzu).
 

Kontakt

Koordinace Výzkumného semináře: 
Ladislava Zbiejczuk Suchá
email: sucha@phil.muni.cz

zpět na předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.